Maak je keuze uit de reizen en doe een reservering.

De reisvoorwaarden

Voor het reisaanbod van Classic Travel Agency zijn de volgende van toepassing:

1. Boeking

De boeking is pas definitief nadat Classic Travel Agency deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Betaling

Binnen 10 dagen nadat deze bevestiging is verstuurd, ontvangt de reiziger een factuur. Ligt de vertrekdatum verder dan 6 weken in de toekomst, dan wordt aan de reiziger door middel van deze factuur een bedrag van 15% van de reissom, met een minimum van €150, in rekening gebracht. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 10 dagen. NB: bij boeking van vliegtickets gelden afwijkende voorwaarden. In dit laatste geval wordt aan de reiziger door middel van de ontvangen factuur de volledige reissom in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt dan 5 dagen. Eén en ander wordt uitdrukkelijk op de factuur en bij de offerte vermeld. Ook met betrekking tot door de reisorganisatie reeds betaalde kosten aan de reisagent in het buitenland, kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek aan Classic Travel Agency te zijn voldaan. Bij boeking van een reis binnen 8 weken voor vertrek van de reis, dient het gehele bedrag in één overgeboekt te worden. Indien de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang door Classic Travel Agency worden ontbonden. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden vermeld in de reisvoorwaarden als benoemd in sectie 6 van toepassing.

3. Reissom

De in het programma en offerte genoemde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen. Wanneer de reiziger wijzigingen in het geboden programma wenst (zoals andere vluchten), kan deze dit schriftelijk kenbaar maken. Classic Travel Agency spant zich in om de wensen te accommoderen. De bijkomende boekings-en wijzigingskosten komen voor rekening van de reiziger. De bedoelde wijziging maakt deel uit van de reisovereenkomst na schriftelijke bevestiging van de reisorganisator. De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van het maken van het programma. De reisorganisator behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen bij ingrijpende prijsstijgingen. (Bijvoorbeeld bij verhoging van de dollarkoers, wanneer er een BTW toeslag op reizen van kracht wordt, bij extra toeslagen op vluchten). De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 10 dagen schriftelijk te annuleren.

4. Reisduur, programma, programmawijzigingen

Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening. Als gevolg van overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden, die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis, kan de route, de accommodatie of het vervoer van een reis gewijzigd worden. De reisorganisatie cq. reisbegeleiding zal ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven. Indien de noodzakelijke wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Bij reizen zonder reisbegeleiding van Classic Travel Agency zal een wijziging zelfstandig of in overleg met de lokale contactpersoon gemaakt moeten worden. Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht zoals oorlog, natuurrampen, zwaarwegende politieke onrust, zal de reisorganisator alles in het werk stellen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

5. Onvoldoende deelname bij groepsreis

Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde groepsreis minder is dan het minimumaantal dat vermeld staat bij de reis, behoudt Classic Travel Agency zich het recht voor de reis te annuleren, tot 3 weken voor vertrek, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. Wel zal de organisator al het mogelijke doen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. De reeds betaalde reissom wordt onmiddellijk terugbetaald indien de reiziger geen gebruik wenst te maken van het alternatieve aanbod.

6. Annulering door de reiziger

Annulering van de reis door de reiziger kan alleen schriftelijk en aangetekend geschieden. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief. De reiziger is dan het volgende verschuldigd: Vanaf het moment van boeken: tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de overige reissom met een minimum van €150,- van 56-43 dagen voor vertrek: 30% van de overige reissom van 42-30 dagen voor vertrek: 50% van de overige reissom van 29-18 dagen voor vertrek: 75% van de overige reissom vanaf 17 dagen voor vertrek: de gehele overige reissom Uitzonderingen: bij het boeken van vluchten geldt vaak 100% kosten, meteen na het boeken, zie hiervoor de factuur. Dan geldt bij annuleren de gehele reissom van het vliegticket en daarnaast de bovenstaande regels voor de overige reissom. Wanneer de reisorganisatie aan de agent in het buitenland reeds kosten heeft betaald, geldt ook daarvoor 100% kosten. Voor het restant van de overige reissom gelden dan de bovenstaande regels.

7. Verzekeringen

De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten met een SOS-centrale. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp en bijstand te verlenen aan de in nood verkerende reiziger. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.

8. Reisdocumenten, vaccinaties

De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, zoals geldig paspoort, visa, vaccinatiebewijzen. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis. Informatie omtrent de verplichtingen van visa en vaccinatie wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instellingen te worden gecheckt.Classic Travel Agency wil U er op wijzen dat U zelf de verantwoording draagt voor het correct invullen en op tijd aanleveren van de formulieren en documenten. Ook a.u.b. controleren of het verkregen visum de juiste gegevens en data bevat. Classic Travel Agency is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verkeerd ingevulde formulieren en onjuist of te laat afgegeven visa. Tenzij anders vermeld, wordt het ticket uiterlijk 10 dagen voor vertrek naar de reiziger toegezonden, indien de reiziger geen bericht en geen ticket heeft ontvangen, dient deze dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek telefonisch te melden.

9. Verplichtingen van de reisorganisatie

De reisorganisatie is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Bij de beoordeling hiervan dient rekening gehouden te worden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van: tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de reiziger; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend; overmachtsituaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden; diefstal, verlies, schade van eigendommen; ziekte van de reiziger; schade waarvoor reis-en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden; invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden; het door de reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land; kennelijke fouten in het reisprogramma; fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen.

10. Verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (zoals ziekte, handicap, leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger is verplicht alle aanwijzigen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisatie en/of de reisbegeleiding ter plekke op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

11. Klachten

Eventuele klachten die zich voordoen tijdens de reis dienen eerst met de reisbegeleider en/of de lokale contactpersoon ter plaatse besproken te worden en mogelijk per e-mail met Classic Travel Agency. Indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de reiziger deze klacht binnen 4 weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij de reisorganisatie. Hier wordt door de reisorganisatie binnen 14 dagen schriftelijk op gereageerd.

12. Garanties

Classic Travel Agency is lid van:
- VvKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties)
- GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators)
- Calamiteitenfonds.

Stel uw vraag over de reis, het reisschema of maatwerkmogelijkheden.
image
Rondreis

Groep

Ontdek met een groep de schoonheid van Iran, van Teheran tot Shiraz
Bekijk de reizen
image
Rondreis

Individu

Ga met een gids op een door ons georganiseerde zorgeloze rondreis door Iran
Bekijk de reizen